DUPLIKAT ŚWIADECTWA ZBIORNIKA


Składający wniosek o wydanie duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie jest zobowiązany do:

 1. Podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych ), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,
 2. Podania danych identyfikacyjnych zbiornika – producent, nr fabryczny, rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji, (odczytać ze zbiornika),
 3. Uiszczenia opłaty w wysokości 65 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003, z informacją „opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG nr fabryczny…”
 4. Dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów.

Wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie należy dostarczyć do:

Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk, Tel.: (058) 511-00-80, Fax.: (58) 305-42-49

www.tdt.pl

Wniosek do pobrania :

PRZYKŁADY TABLICZEK ZNAMIONOWYCH ZBIORNIKÓW

Tabliczka znamionowa w przypadku zbiorników TOROIDALNYCH Z GŁOWICĄ WEW– dostęp do niej uzyskuje się po odkręceniu Pokrywy gazoszczelnej (dwie śruby) o numerze homologacji E20 67R 01 0479

 • NR – wewnętrzny symbol zbiornika, np. T1B
 • 2303 – numer zbiornika 20 06- rok i miesiąc produkcji
 • D – średnica zbiornika, w tym przypadku 630
 • L – litraż butli – 56
 • E 20 67R 01 1062- numer homologacji zbiornika

Tabliczka znamionowa w przypadku zbiorników WALCOWYCH oraz TOROIDALNYCH Z GŁOWICĄ ZEW


 • NR – wewnętrzny symbol zbiornika, np. W2B
 • 9227- numer zbiornika 20 05- rok i miesiąc produkcji
 • D – średnica zbiornika, w tym przypadku 360
 • L – litraż butli – 20
 • E 20 67R 01 0688- numer homologacji zbiornika
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.